ഞങ്ങളുടെ ബോർഡ്

എലമെന്റ് സൊസൈറ്റി ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ്

എലൈം സൊസൈറ്റി ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് ടീമിനെ മിറർ ചെയ്യുന്നു. അവരിൽ പലർക്കും അനുഭവപരിചയമുണ്ട്, വൈദഗ്ദ്ധ്യം ലഭിക്കുന്നു. ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷനും അതിന്റെ പ്രവർത്തനവും ബോർഡ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു.

അവർ ഞങ്ങൾ വഴികളിൽ ഇരിക്കുന്നുവെന്നും, പുതിയ ഗ്രൌണ്ട് തകർക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തെ മാറ്റി ഞങ്ങളുടെ അറിവ്, അനുഭവം, ഉത്സാഹം എന്നിവയിലൂടെ നമ്മെ നയിക്കാനായി അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളോട് നാം നോക്കുന്നു.

ഹ്യൂ മാൻ ആഡംസൺ
ട്രസ്റ്റി
ഇയാൻ ബൽഷാ
ട്രസ്റ്റി
സോഫ ഐയർ
ട്രസ്റ്റി
ജോ പാർക്കിൻസൺ
ട്രസ്റ്റി
ജോണി പാവ്ലിക്ക്
ട്രസ്റ്റി
ജോൺ റിഗ്ബി
ആൻഡ്രൂ വുഡ്
ട്രഷറർ

എലമെന്റ് സൊസൈറ്റി